Sự khác nhau giữa: When, While và As

10/03/2016
Sự khác nhau giữa: When, While và As
Câu hỏi: Xin cho hỏi có sự khác biệt nào giữa ba từ When, While, As? Rất mong chuyên mục đưa ra một vài ví dụ cụ thể để có thể sử dụng ba từ trên một cách hợp lý. Học viên Cao Phú (Đà Lạt, Lâm Đồng)

 Trả lời:

Về cơ bản, when, while, as chúng có chung nghĩa: Khi..., Lúc...Nhưng trong từng ứng dụng cụ thể chúng có những khác biệt sau: 

1) When: 
Thời gian được nói lên có thể là thời điểm, cũng có thể là một đoạn thời gian. 

Thí dụ:

- When he came in, the guests were all seated and waiting for the concert.

(Khi anh ta bước vào, tất cả khách khứa đã ngứ vào chỗ và chờ hòa nhạc).

- Was it raining when you came to school yesterday?

(Hôm qua lúc cậu đến trường trời đang mưa phải không?)

2) While 

Nói lên một đoạn thời gian. Động từ vị ngữ trong câu phụ mà nó mở đầu phải là động từ kéo dài, phần nhiều dùng thời tiến hành. Có hàm nghĩa: động tác trong câu chính diễn ra trong quá trình động tác trong câu phụ đang tiến hành.

Thí dụ:

- The next day while an operation was going on, a young man ran in and said to the doctors, “Several hundred enemy soldiers are coming”.

(Hôm sau trong khi một ca mổ đang tiến hành, một thanh niên chạy vào nói với bác sĩ: “Vài trăm tên lính địch đang kéo tới).

- The young American stood quietly while the British guards searched his clothes.

(Chàng thanh niên Mỹ lặng lẽ đứng yên trong khi bọn lính gác Anh lục soát quần áo của chàng).

3) As
Cho biết rằng động tác trong câu phụ mà nó mở đầu xảy ra đỮg thời với động tác trong câu chính. 

Thí dụ:

- Nathen Hale looked around as a British soldier put the rope around his nake.

(Nathen Hale nhìn quanh trong khi một tên lính Anh lỮg vòng dây thừng quanh cổ anh).

- “Where?” asked another, as they stopped to look.

(“Ở đâu thế?”, một người khác hỏi, lúc họ dừng lại để nhìn xem).

Người đăng

Nguyễn Tân  Mùi

Nguyễn Tân Mùi


Là thành viên từ ngày: 04/03/2016, đã có 0 bài viết