Sử dụng “Hear” hay “Listen”?

18/03/2016
Sử dụng “Hear” hay “Listen”?
Hai từ “hear” và “listen” đều có nghĩa là nghe. Vậy xin hỏi, ý nghĩa của hai từ có thực sự giống nhau và chúng có thể được dùng như nhau không?

 Trả lời: Mặc dù hai từ “hear” và “listen” đều có nghĩa là nghe, nhưng kỳ thực chúng có ý nghĩa khác nhau trong đa số trường hợp. Và chúng ta không thể đồng nhất cách dùng chúng. 

1) Về ý nghĩa:

A. “Hear” 

Nghe thoáng qua, cái mà trong tiếng Anh gọi là “ to be aware of sounds with ears”- nghe mà chưa có sự chuẩn bị và chủ tâm trước khi nghe.

Ví dụ:

I can’t hear very well (Tôi nghe không rõ lắm).

Hoặc: 

He could hear a dog barking (Anh ta có thể nghe được tiếng chó sủa).

B. “Listen”

Nghe chú ý và có chủ tâm ai đó, cái gì vừa mới được nghe thấy ( to pay attention to sb/ sth that you can hear)

Ví dụ: 

I listened carefully to her story (Tôi đã chăm chú nghe cô ta kể chuyện).

Listen! What’s that noise? Can you hear it? 

Sorry, I wasn’t really listening? 

Lắng nghe, tiếng động gì đấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?

Xin lỗi, Tôi không chú ý lắm.

2) Về cách dùng:

A. “Hear ”

o “Hear” không được dùng trong các thời tiếp diễn 

Ví dụ: She heard footsteps behind her (Cô ta nghe thấy tiếng bước chân đi ngay đằng sau).

o “Hear” đi với động từ nguyên thể có “to”- V to infinitive

Ví dụ: She has been heard to make threats to her former lover (Người ta nghe đồn cô ta đã đe dọa người yêu cũ của cô).

o “Hear” không đi với giới từ.

B. “ Listen”

o “Listen” được dùng trong các thời tiếp diễn.

Ví dụ: Listen! What’s that noise? Can you hear it?

Sorry, I wasn’t really listening.

Lắng nghe, tiếng động gì đấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?

Xin lỗi, Tôi không chú ý lắm.

o “ Listen” được dùng để lưu ý mọi người một điều gì đó

Ví dụ: Listen, there’s something I will have to tell you (Lắng nghe này, tôi sẽ phải nói với anh một điều).

o “Listen” thường đi với giới từ.

Ví dụ: Why won’t you listen to reason? (Sao mà anh chẳng chịu nghe theo lẽ phải)

Trên đây là những sự khác biệt rõ nét nhất về ý nghĩa, cách dùng giữa “Hear” và “Listen”. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp người ta cũng có thể đồng nhất ý nghĩa của hai động từ này.

Ví dụ: I hear what you’re saying (= I have listened to your opinion), but you’ re wrong (Tôi nghe theo ý kiến của anh đây, nhưng anh sai rồi).

Người đăng

Nguyễn Tân  Mùi

Nguyễn Tân Mùi


Là thành viên từ ngày: 04/03/2016, đã có 0 bài viết